REGULAMIN PORZĄDKOWY
Muzeum Historii Katowic

 

Definicje:

 • Grupa zorganizowana – grupa osób chcących zwiedzić ekspozycje w muzeum licząca więcej niż 5 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacja, płatność) przez jedną konkretną osobę.
 • Muzeum – Muzeum Historii Katowic
 1. Informacje ogólne
  1. Regulamin ustala zasady pobytu zwiedzających i uczestników imprez w budynkach Muzeum
  2. Obiekty muzeum otwarte są w godzinach i dniach ustalonych zarządzeniem dyrektora, aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej www.mhk.katowice.pl, telefonicznie oraz bezpośrednio we właściwych oddziałach.
  3. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw, o czym informuje we właściwych oddziałach lub na stronie internetowej.
  4. Na terenie obiektów muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich
  5. Wszelkie osoby przebywające w muzeum zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników muzeum oraz pracowników ochrony
  6. W oddziałach muzeum liczba jednorazowo przebywających osób nie może przekraczać limitu wynikającego z zasad bezpieczeństwa oraz p-poż. W sytuacji przekroczenia limitu pracownik muzeum lub pracownik ochrony może odmówić wstępu do Muzeum.
  7. Osoba niepełnoletnia do 13 roku życia może zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką opiekuna faktycznego. Opiekun w pełni odpowiada za zachowanie i szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią.
  8. W przypadku dzielenia grup osób niepełnoletnich z każdą jej częścią musi przebywać przynajmniej jeden opiekun.
  9. W Muzeum toalety są płatne. Opłaty dokonuje się gotówką w kasie. Z opłaty zwolnieni są zwiedzający wystawy i uczestnicy imprez organizowanych w muzeum.
  10. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jak również używania elektronicznych papierosów.
  11. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą przebywać na terenie Muzeum. W razie wątpliwości co do stanu odwiedzającego decyzję podejmuje pracownik Muzeum.
  12. Zabrania się wnoszenia na teren muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
   • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
   • urządzenia do ogłuszania;
   • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
   • narzędzia robocze;
   • tępe narzędzia;
   • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
   • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
   • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
   • materiały i płyny o właściwościach żrących;
   • spraye służące samoobronie;
   • napoje alkoholowe.
  13. Na terenie muzeum znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
  14. W muzeum funkcjonuje nieobowiązkowa, bezpłatna szatnia przeznaczona na rzeczy, których nie wolno wnosić na sale ekspozycyjne.
  15. W siedzibie Muzeum, ul. Szafranka 9, osoba korzystająca z szatni otrzymuje numerek, który zobowiązana jest zwrócić przy wydawaniu rzeczy. Kara za niezwrócenie wynosi 10 zł, płatna gotówką w kasie.
  16. Zabrania się wprowadzania zwierząt, zakaz nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem.
 2. Opłaty i rezerwacje
  1. Zwiedzanie wystaw jest płatne za wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty oraz jednego dnia w tygodniu, w którym każdy zwiedzający zwolniony jest z opłaty za zwiedzanie.
  2. Ceny wstępów, wykaz osób zwolnionych z opłaty, przysługujące ulgi oraz wykaz programów rabatowych w których uczestniczy muzeum zawarte są w zarządzeniu dyrektora i ogłaszane na stronie internetowej www.mhk.katowice.pl i w oddziałach.
  3. Opłata za zwiedzanie upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wszystkich dostępnych wystaw w oddziale na terenie którego opłata została uiszczona, niezwłocznie po transakcji bądź w przypadku płatności przelewowej w dniu zadeklarowanym w rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłaty za zwiedzenie wybranej wystawy.
  4. Usługi świadczone przez muzeum oraz udział w imprezach na terenie muzeum mogą być płatne. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.mhk.katowice.pl lub we właściwych oddziałach.
  5. Płatność odbywa się w kasach oddziałów muzeum, gotówką lub kartą płatniczą.
  6. Za usługi świadczone przez Muzeum usługi grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności przelewem na konto muzeum w formie przedpłaty lub fatury z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku konieczne jestprzesłanie na adres mailowy bądź pocztowy Muzeum stosownego pisma.
  7. W razie niezrealizowania usługi opłaconej przelewowo z winy nabywcy, kwota pieniężna może być zwrócona na podstawie pisemnego podania z określeniem danych do przelewu.
  8. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem. Mogą ją dokonywać zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane.
  9. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną. Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pracownika Muzeum aby stać się skuteczną.
  10. W przypadku braku rezerwacji, Muzeum nie gwarantuje dostępności przewodnika.
  11. Zwiedzanie wystaw przez osoby indywidualne bez przewodnika w godzinach otwarcia Muzeum nie wymaga rezerwacji.
  12. W uzasadnionych przypadkach muzeum zastrzega sobie zmianę terminu rezerwacji co komunikuje wykorzystując dane kontaktowe dobrowolnie podane przy rezerwacji.
  13. Muzeum wystawia faktury VAT w terminie do 2 tygodni od daty zwiedzania/usługi. Zastrzega sobie możliwość niewystawienia faktury na miejscu. Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) należy przekazać pracownikowi na miejscu lub poprzez e-mail.
 3. Fotografowanie/filmowanie
  1. Na salach ekspozycyjnych zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie lecz wyłącznie bez używania statywu oraz dodatkowych źródeł światła, w szczególności lamp błyskowych.
  2. Nagrane na ekspozycjach filmy oraz zrobione fotografie przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego.
  3. Istnieje możliwość zorganizowania na terenie muzeum sesji zdjęciowej lub filmowej, płatnej dodatkowo w kasie zgodnie z cennikiem. Za zgodą Dyrektora Muzeum, organizacja sesji zdjęciowej zakłada możliwość:
   • usunięcia słupków, barierek, sznurów z wystawy i wejścia w strefę nieprzeznaczoną dla zwiedzających
   • nagrywania/fotografowania ze statywem
   • możliwość używania dodatkowych źródeł światła
   • włączenia/wyłączenia oświetlenia
  4. Osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej przebywając w przestrzeni wystawienniczej są zobowiązane do wykonawania poleceń pracownika muzeum. Interakcja z eksponatami (podnoszenie, przestawianie, siadanie) jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą pracownika Muzeum.
  5. Sesja zdjęciowa może odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu, przynajmniej na 1 dzień przed planowaną realizacją. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez pracownika muzeum.
  6. Kwestie komercyjnego wykorzystania zdjęć/nagrań poczynionych w Muzeum wymagają odrębnej umowy
 4. Zwiedzanie
  1. Na sale ekspozycyjne zabronione jest wnoszenie:
   • parasoli
   • nakryć wierzchnich
   • plecaków, walizek, torebek damskich o wymiarach większych niż 35 x 30 x 15 cm
   • statywów (za wyjątkiem sesji zdjęciowych)
   • żywności i napoi
   • szklanych butelek
   • wózków dziecięcych
   • sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego
  2. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem muzeum.
  3. Ekspozycje w muzeum zwiedzać mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
  4. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych na salach wystawienniczych muzeum
  5. Zabrania się dotykania, przestawiania, podnoszenia eksponatów na wystawach.
  6. Zabrania się przekraczanie barierek, odgradzających słupków i sznurów znajdujących się na ekspozycjach.
  7. Zabrania się fotografowania przy użyciu lampy błyskowej, z zastrzeżeniem pkt. 3.3
 5. Uwagi końcowe
  1. Fakt dokonania opłaty czy rezerwacji zwiedzania wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Wszelkie skargi i wnioski można przedłożyć:
   • ustnie do protokołu lub pisemnie w sekretariacie muzeum, ul. Szafranka 9,
   • listownie na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 KATOWICE
   • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Skargi bądź wnioski anonimowe, nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
  4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu pracownik muzeum bądź pracownik ochrony poucza osobę, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby bez prawa do zwrotu wniesionych w Muzeum opłat.
  5. Pracownik muzeum lub pracownik ochrony ma prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia muzeum.