W

 

WAJDY OSIEDLE, 4 skupiska bloków wielkopłytowych, budowane w 1. 80 XX w. budynki o zróżnicowanym kształcie; zlokalizowane pomiędzy ►ul. K. Hoppego i ►Biblioteką Miejską w Bogucicach. Na terenie osiedla znajdują się: ►figura Matki Boskiej Boguckiej (ufundowana przez parafian w 2001), boisko osiedlowe, 2 pawilony usługowe, place zabaw.
http://www.ksm.katowice.pl/index 4.

WARSZAWA (Warszawa I/II, pierwotnie Mauve), szyb ►kopalni „Katowice”, wdechowy i odwadniający; w 1885 osiągnął 4 poziom wydobywczy 390,75 m, w l. 1912–1923 pogłębiony do 473 m; został unieruchomiony ok. 1999. Obecnie na wieży na wys. 37 m platforma widokowa w ►Muzeum Śląskim.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

WEŁNOWSKA ULICA zob. ►Katowicka ulica

WĘDLINIARZE zob. ►Rzemiosło branży mięsnej

WIECHEĆ Stanisław (5 IX 1904, Bębło – 20 VI 1975, Katowice), działacz społeczno-polityczny. Od 1921 przebywał na Górnym Śląsku; brał udział w III ►powstaniu śląskim; od 1924 służył w 73. Pułku Piechoty, gdzie ukończył półroczną Szkołą Podoficerską. Pracował w Hucie ►Ferrum, był członkiem Rady Zakładowej, organizował życie społeczne w Zawodziu (wycieczki, zabawy). Był członkiem zarządu koła ►Związku Powstańców Śląskich w Zawodziu; w 1939 walczył w obronie Katowic (Zawodzie, Bogucice, Katowice, Załęże), wycofywał się z 73 p.p. Po powrocie do Katowic był więziony w Katowicach i Rawiczu; zesłany do KZ w Buchenwaldzie. Po zwolnieniu wrócił do Zawodzia w III 1940, był członkiem Polskiej Organizacji Partyzanckiej, komendantem placówki w Zawodziu. W czasie okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech; był więźniem KL Auschwitz. Po 1945 członek zarządu ►Związku Weteranów Powstań Śląskich i ►Polskiego Związku Zachodniego.
Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej, Kronika Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowicach-Zawodziu, t. 2, sygn. R 2153 III.

WILHELMS FREUDE, pole górnicze (1 kopalnia znalazcza i 1200 miar) na terenie Bogucic, nadane 2 III 1840 przez Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu Wilhelmowi Schneiderowi i ►Wincklerom; wolne kuksy (skreślone 1899) zostały przyznane ►dominium boguckiemu i Spółce Brackiej; w późniejszym okresie kuksy znalazły się w posiadaniu ok. 40 osób; wraz z konsolidacją katowickich pól jego części zostały wymienione na inne na części pól ►Albert i ►Präserwativ.
R. Borowy: Wczoraj – dziś – jutro... kopalni „Katowice-Kleofas”. Historia węglem pisana. Katowice 1997.

WRZESIEŃ 1939. Działania militarne w Bogucicach w dniach 1–4 IX koncentrowały się głównie wokół obrony ►kopalni „Katowice”, odparty został atak grupy freikorzystów z Bytomia (dowódca Wulffen); walki toczyły się w rejonie ►cegielni kopalni Katowice i składów drewna, regularnymi patrolami zostały objęte rejony stacji benzynowej przy ul. Zamkowej. Po rozbiciu bojówek niemieckich na Bederowcu oddziały pod dowództwem ►Franciszka Kruczka, zanim wycofał się przez Małą Dąbrówkę i Milowice, oddał hołd (salwę honorową) poległym pod Wyrami żołnierzom polskim w czasie ich pogrzebu na ►Cmentarzu Bonifraterskim. Polskie oddziały dotarły do Wielkiego Książa w pow. miechowskim (gdzie zostały rozbite przez hitlerowskie oddziały zmotoryzowane); resztki połączyły się z wojskiem polskim pod Janowem Lubelskim i walczyły u jego boku. Na wojskowy został przekształcony ►Szpital Zakonu Bonifratrów w Bogucicach, służbę medyczno-sanitarną pełnili tam harcerze. W Zawodziu silnym oddziałem złożonym z powstańców śląskich i członków ►Oddziałów Młodzieży Powstańczej dowodzili ►Karol Orendorz i ►Jan Hasa; działania defensywne objęły stację benzynową przy ►ul. I. Paderewskiego. Oddział pozostał w Zawodziu po wycofaniu się z Katowic wojska polskiego; ujęci zostali i rozstrzelani: ►Jan Hasa, Ignacy Hasa, ►Ryszard Hasa, Adam Parczyk, Józef Jarzyna. Harcerze pomagali w obsłudze punktu przyjmowania uchodźców z polsko-niemieckiego pasa granicznego w ►Szkole Podstawowej nr 14 im. Królowej Jadwigi. Z mieszkańców Zawodzia ważne funkcje dowódcze pełnili ►Rudolf Niemczyk (komendant na pow. katowicki) i ►Paweł Tendera (komendant hufca miejskiego Związku Harcerstwa Polskiego).
P. Dubiel: Wrzesień 1939 na Śląsku. Katowice 1963; J. Przemsza-Zieliński: Śląski front '39. Obrona Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku. Katowice 1999.

WYSPIAŃSKIEGO Stanisława ULICA (I) (Sadlerstraße, Zygmunta Krasińskiego, Loganrstraße), obecnie nie istnieje; była położona w ►Zawodziu, układ równoleżnikowy, łączyła ul. gen. J. Hallera (zob. ►ul. Bohaterów Monte Cassino) z ►ul. K. Marcinkowskiego (w ich narożniku ►Kolonia Huty Ferrum), w okresie okupacji hitlerowskiej przedłużona do ►ul. Szerokiej. Powstała ok. 1905, zlikwidowana prawnie w 1983, funkcjonowała jeszcze w poł. l. 90. XX w. Właścicielem domu i stolarni przy tej ulicy był Bruno Hesse; mieszkał tam też nauczyciel Neugebauer. W okresie międzywojennym funkcjonowały: zakłady chemiczne ►Tilsor, stolarnia B. Hesse, placówka handlowa Heleny Koniecznej (towary spożywcze), przedszkole, place zabaw dla dzieci; po II wojnie światowej: ogród jordanowski, baraki kwaterunkowe, świetlica dziecięca.
AUM zesp. 1, sygn. 2525–2526; Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo śląskie 1929/30. Katowice [1930]; Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/1936. Opis władz i urzędów państwowych, komunalnych, samorządowych i instytucyj prywatnych; alfabetyczny spis ulic; spis mieszkańców według ulic; alfabetyczny spis mieszkańców; alfabetyczny spis branż, alfabetyczny spis zakładów i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. Katowice 1935; Uchwała nr XXVIII/116/1983 Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie zniesienia nazw 16 nieistniejących już ulic w Katowicach; Zbiór statutów miejscowych. Cz. 5 (budownictwo). Katowice 1929; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej. Katowice 2011.

WYSPIAŃSKIEGO Stanisława ULICA (II), zlokalizowana w ►Zawodziu, dł. 185 m, w układzie południkowym, łączy ►ul. Pierwszego Maja z ►ul. K. Marcinkowskiego; w pobliżu po stronie zachodniej ►Ośrodek Sportowy „Słowian”. Utworzona decyzją władz miejskich Katowic w 2013.

WYZNANIA, w Bogucicach, Koszutce i Zawodziu od początku do l. 30. XX w. były zdominowane przez ►katolickie wyznanie wiary; wspierane przez właścicieli Bogucic (m.in. ►Katarzynę Salomonową i ►Mieroszewskich) było realizowane w ►kościele p.w. św. Szczepana i ►kościele p.w. św. Szczepana i Doroty, w okresie międzywojennym również w ►kościele Opatrzności Bożej i ►kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; w zgromadzeniach zakonnych (►bonifratrzy, ►boromeuszki, ►Córki Miłości, ►jadwiżanki, ►Zgromadzenie Misjonarzy z Marienhill, ►Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, ►służebniczki); propagowano przede wszystkim kulty świętych (zwłaszcza Matki Bożej), prowadzono działalność charytatywną, misyjną, oświatową i kulturalną w licznych organizacjach parafialnych (w tym m.in. ►chórze p.w. św. Cecylii). Oprócz katolicyzmu w Bogucicach występowali przedstawiciele religii mojżeszowej (judaizm), ►protestantyzmu (ewangelicy), pod koniec XX w. baptyści (od 1978 z własną świątynią, zob. ►Zbór Baptystów w Bogucicach), w l. 30. XX w. pojawiło się 4 ►grekokatolików; czynnikiem spajającym był ekumenizm. Z sekt w 1946 pojawili się w Zawodziu (►ul. I. Paderewskiego), a w l. 70. XX w. na Koszutce świadkowie Jehowy.
AKAD, zesp. Akta Lokalne 1093.

WYŻSZA SZKOŁA DLA DZIEWCZĄT, placówka oświatowa – szkoła gospodarstwa domowego wraz z pensjonatem, założona w 1858 i powierzona ►boromeuszkom. Przyjmowała uczennice z zamożniejszych rodzin. Dochody tej placówki służyły utrzymaniu ►Sierocińca. W 1876 uległa likwidacji.
I. Mierzwa: Zaangażowanie charytatywne parafii bogucickiej od połowy XIX w. po czasy współczesne i J. Myszor: Parafia p. w. św. Szczepana w Bogucicach w XIX i na początku XX w. W: Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność. Księga jubileuszowa. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 2000.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic